Rapide Travelwash 200 ml

Rapide Travelwash je koncentrovaný prací prostředek pro ruční praní nebo praní v automatické pračce pro snadné použití na cestách a dovolených. Může se použít v teplé i studené vodě. Je vhodný pro všechny druhy materiálů, bílé i barevné. Výborně pere a je velmi ekonomický. Není určen pro praní funkčních materiálů.

Skladem
Kód: 1055169
129 Kč 106,61 Kč bez DPH
Kategorie: Produkty
Hmotnost: 0.2 kg

Návod k použití:

Před vlastním praním překontrolujte instrukce pro praní na štítku oděvu. Použijte cca 30 ml pracího prostředku na 3 – 4 l vody. Na skvrny aplikujte prostředek přímo a hned vymáchejte.

Důležité upozornění: Obsahuje: Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18 acyl derivát, hydroxidy, inertní sůl Subtilisin Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Obsahuje ≥ 5 - < 15% aniontových povrchově aktivních látek, enzymy a parfémy. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte u sebe obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zpět do obchodu