Rapide Waxspray 300 ml

Rapide Waxspray je vysoce kvalitní výrobek pro údržbu všech oděvů s voskovaným povrchem nebo tam, kde chceme docílit voskový film na povrchu oděvu. Obnovuje odolnost proti vodě a zajistí dokonalý vzhled. Oděv musí být před použitím přípravku suchý a čistý.
Skladem
Kód: 1017006
369 Kč 304,96 Kč bez DPH
Kategorie: Produkty
Hmotnost: 0.3 kg

Návod k použití:

Pověste oděv na ramínko. Rapide Waxspray důkladně protřepejte. Aplikujte na oděv ze vzdálenosti 20 cm. Držte nádobku ve svislé poloze. Nakonec otřete suchým hadříkem a nechte v suché teplé místnosti schnout alespoň 3 hodiny. Důležité upozornění  Obsahuje uhlovodíky, C9-C10, n-alkany, iso-alkany, cykloalkany, < 2% aromátů. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Při vdechnutí přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C/122°F. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

Zpět do obchodu